ثبت نام همه روزه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 14 

بارعایت پروتکل های بهداشتی و داشتن مدارک مورد نیاز انجام می گیرد.