حضور  دانش آموزان مدرسه در اردوگاه الغدیر در قالب اردوی یک روزه